Uw privacy, mijn zorg.

autoriteit persoonsgegevens

Persoonsgegevens.
Als u in mijn praktijk in de Velserbroek fytotherapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens zoals naam, adres en gegevens voor het opstellen van facturen. Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van uw therapeutische en medische behandelingen (de vragenlijst, zie “het consult”). Er kunnen tijdens een therapie andere, persoonlijke en ook privacy-gevoelige zaken aan de orde komen. Ik kan hierover aantekeningen maken die belangrijk zijn voor de inhoud en het verloop van de therapie. De gegevens kunnen gebruikt worden om u via e-mail of per post te informeren over onderwerpen in verband met uw therapie. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie hieronder). Ik geef uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen. Bij doorverwijzing zal ik, pas na uw instemming over welke gegevens mogen worden doorgegeven, deze doorgeven aan de partij naar wie wordt doorverwezen. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Toestemming
Bij start van de therapie ontvangt u informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk en kunt u (via ondertekening van het document) aangeven of u hiervoor toestemming geeft. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens.
U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven, d.w.z. voor slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken. Heeft u in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk en wilt u informatie over de persoonsgegevens die destijds zijn geregistreerd, dan kunt u contact 
met mij opnemen.

De Autoriteit Persoonsgegevens
Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften 
uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik zeer zorgvuldig ben bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft, als cliënt, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van 
uw rechten en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website 
van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die 
ik tijdens de therapie heb geregistreerd. U kunt vragen om een 
schriftelijke of digitale inzage in uw gegevens.

Het recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen moet bewaren (bijvoorbeeld op facturen) of gegevens die ik op grond van voorschriften van mijn beroepsvereniging of geschillencommissies moet bewaren.

Het recht op wijziging
Als u vermoedt dat de persoonsgegevens die ik van u verwerk niet kloppen of niet compleet zijn, kunt u verzoeken deze te wijzigen of 
aan te vullen.

Het recht op beperking
U heeft het recht om te eisen dat ik als therapeute (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens staak.

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder.
U heeft het recht om over mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar, 
vanwege verplichtingen aan de belastingdienst. De overige informatie kan ik minimaal 15 jaar bewaren, vanuit het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. Ik kan echter oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is.

 AVG
De bescherming van persoonsgegevens is sinds 2018 uitgebreider geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent voor u meer waarborgen 
en meer rechten. Voel u vrij mij vragen te stellen over alles betreffende uw privacy.