Uw privacy, mijn zorg.

autoriteit persoonsgegevens

Persoonsgegevens.
Als u bij mij een  lezing/informatiebijeenkomst boekt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens zoals naam, adres en gegevens voor het opstellen van facturen. Ik geef uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens
Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften 
uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik zeer zorgvuldig ben bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van  uw rechten en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die 
ik inzake de overeenkomst heb geregistreerd. U kunt vragen om een 
schriftelijke of digitale inzage in uw gegevens.

Het recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen moet bewaren (bijvoorbeeld op facturen).

Het recht op wijziging
Als u vermoedt dat de persoonsgegevens die ik van u verwerk niet kloppen of niet compleet zijn, kunt u verzoeken deze te wijzigen of aan te vullen.

Het recht op beperking
U heeft het recht om te eisen dat ik (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens staak.

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder.
U heeft het recht om over mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar, vanwege verplichtingen aan de belastingdienst. 

 AVG
De bescherming van persoonsgegevens is sinds 2018 uitgebreider geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent voor u meer waarborgen en meer rechten. Voel u vrij mij vragen te stellen over alles betreffende uw privacy.